Regulamin OGGY.pl

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Sieci OGGY.pl

obowiązuje od 2010.08.01Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin świadczenia usług przez Firmę GreenNet Norbert Nycz, dostępu do sieci komputerowej, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część umowy o świadczenie usług w wymienionym zakresie.
2.Firma GreenNet Norbert Nycz , zwana w dalszej części Regulaminu „GreenNet” zarejestrowana jest pod adresem ul. Grębałowska 53a 31-764 Kraków z biurem pod adresem Sulechów 103 32-010 Kocmyrzów. Celem gospodarczym GreenNet jest działalność usługowa, handlowa i budowlana związana z budową i eksploatacją sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wraz z osprzętem.
3.Firma GreenNet swoją działalność w zakresie budowy sieci komputerowych z dostępem do międzynarodowej sieci INTERNET prowadzi w zgodzie z obowiązującym polskim prawem.Rozdział II.
ZAWARCIE UMOWY

1.Podstawą do korzystania z usług firmy GreenNet jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie internetowej sieci komputerowej, zwana w dalszej części Regulaminu „Umowy”, podpisana pomiędzy firmą GreenNet a Abonentem.
2.Do zawarcia umowy ze strony firmy GreenNet powołany jest właściciel firmy GreenNet oraz upoważniony pracownik.
3.Po stronie Abonenta Umowę mogą zawierać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz tytuł prawny, który upoważnia je do podejmowania decyzji w zakresie wydania zgody na wykonanie instalacji i eksploatację urządzeń w mieszkaniu (lokalu) lub budynku, tzn. są właścicielem, najemcą, dzierżawcą mieszkania (lokalu) albo przysługuje im prawo użytkowania, spółdzielcze prawo do lokalu, lub służebność mieszkania.
4.Abonent, który nie może się powołać na żaden z wymienionych w punkcie poprzedzającym tytułów prawnych, albo Abonent, który powinien przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją sieci komputerowej w mieszkaniu (lokalu) uzyskać zgodę właściciela lub wynajmującego jest zobowiązany do przedłożenia pisemnej zgody i dołączenia jej do Umowy.
5.Z chwilą podpisania Umowy Abonent oświadcza, że znana jest mu treść Umowy, a w związku z tym spełnia wymagania zawarte w pkt. 3 i 4-Rozdział II Regulaminu i jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z tytułu podania nieprawdziwych informacji.
6.Umowa na świadczenie usług zawarta jest bezterminowo lub terminowo.
7.Abonent i firma GreenNet mogą przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie, po uprzednim powiadomieniu drugiej strony.Rozdział III
ZASADY PODŁĄCZENIA DO SIECI

1.Abonent z chwilą podpisania umowy wyraża zgodę na przyłączenie go do internetowej sieci komputerowej poprzez instalację i eksploatację odpowiednich urządzeń w mieszkaniu (lokalu) lub budynku.
2.Instalacja i eksploatacja urządzeń wymieniona w punkcie poprzedzającym, to m.in. ułożenie kabla, przewiercenie niezbędnych otworów w miejscach ustalonych w mieszkaniu (lokalu) i budynku, zamontowanie odpowiedniego wyposażenia, w tym instalację karty sieciowej w komputerze Abonenta itp.
3.Abonent jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca w mieszkaniu (lokalu), które umożliwi bezkolizyjne
i sprawne (w możliwie najkrótszym czasie) wykonanie instalacji, a także nie spowoduje niepotrzebnych szkód
w majątku Abonenta.
4.Montaż instalacji i eksploatacja urządzeń w mieszkaniu (lokalu) w ramach podłączenia do sieci komputerowej powinny odbywać się w obecności Abonenta lub osoby pełnoletniej przez niego upoważnionej.
5.Jeśli okaże się, że montaż instalacji i urządzeń związanych z przyłączaną siecią komputerową wymaga dodatkowych nakładów materiałowych lub czasowych firma GreenNet upoważniona jest do pobrania dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu przedstawionego Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed dokonaniem montażu.Rozdział IV
OPŁATY i ROZLICZENIA

1.Z tytułu świadczonych usług przez firmę GreenNet w zakresie korzystania z internetowej sieci komputerowej z jednoczesnym całodobowym dostępem do międzynarodowej sieci INTERNET, Abonent zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej opłaty instalacyjnej oraz do opłacania miesięcznego abonamentu zgodnie z aktualnym Cennikiem.
2.Wraz z wykonaniem instalacji i podpisaniem protokołu montażu Abonent zobowiązany jest do uregulowania opłaty instalacyjnej zgodnie z wystawioną Fakturą VAT.
3.Firma GreenNet posługuje się cennikiem zwanym „Cennikiem” (aktualny cennik do wglądu w biurze firmy GreenNet oraz na oficjalnej stronie sieci www.OGGY.pl), który określa wysokość wszelkich opłat, cen i stawek amortyzacyjnych, związanych ze świadczonymi przez firmę GreenNet usługami w zakresie internetowej sieci komputerowej.
4.Wykonanie przyłącza abonenckiego do lokalnej sieci komputerowej, potwierdzone podpisem Abonenta jest jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji usługi i niesie za sobą konieczność podpisania Umowy w dniu instalacji. Umowę przywozi monter firmy GreenNet lub Abonent osobiście podpisuje ją w dniu instalacji w biurze firmy GreenNet Sulechów 103.
5.Montaż urządzeń oraz uruchomienie usługi potwierdzone podpisem Abonenta na protokole montażu jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania opłat abonamentowych. Opłaty realizowane są przelewem, przekazem pocztowym tylko i wyłącznie na indywidualne numery kont otrzymane przy podpisaniu Umowy.
6.Firma GreenNet co miesiąc wystawia Fakturę VAT.
7.Abonent zobowiązany jest uiszczać regularnie należności z tytułu abonamentu miesięcznego do dnia 15 każdego miesiąca, za bieżący okres rozliczeniowy.
8.Wysokość opłaty abonamentowej za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło podłączenie do działającej sieci komputerowej stanowi iloczyn 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej i liczby dni pozostałych do upływu miesiąca.
9.Firmie GreenNet przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego dokonywania przez Abonenta ustalonych należności z tytułu miesięcznego abonamentu.
10.Jeżeli wystawiona faktura nie zostanie rozliczona w terminie do 30dni od daty jej wystawienia, zostanie wysłany monit w postaci wezwania do zapłaty. Kolejne wezwania będą wysłane co 14 dni. Koszt każdego wezwania do zapłaty reguluje aktualny Cennik usług.
11.2-miesięczna zwłoka w terminie płatności opłaty abonamentowej upoważnia firmę GreenNet do zawieszenia przyłącza Abonenta od lokalnej sieci komputerowej. Ponowne przyłączenie będzie skutkowało naliczeniem kary zgodnej z aktualnym Cennikiem usług. Abonentowi, który ma zawieszoną usługę w dalszym ciągu będą wystawiane abonamentowe Faktury VAT tak samo jak Abonentowi z usługą niezawieszoną.
12.3-miesięczna zwłoka w terminie płatności opłaty abonamentowej upoważnia firmę GreenNet do rozwiązania umowy z winy Abonenta i naliczenia kosztów zerwania umowy zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
W dalszym postępowaniu zostanie wszczęte dochodzenie należności na drodze sądowej.Rozdział V
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA FIRMY GreenNet.

1.Firma GreenNet zobowiązuje się podłączyć komputer osobisty Abonenta do lokalnej internetowej sieci komputerowej, umożliwiając tym samym korzystanie z wymienionej sieci z jednoczesnym całodobowym dostępem do międzynarodowej sieci INTERNET.
2.Firma GreenNet zapewnia dostęp do lokalnej internetowej sieci komputerowej w standardzie nie gorszym niż 1Mbps WLAN o przepustowości wynikającej ze specyfiki sieci pracującej w tym standardzie.
3.Firma GreenNet zapewnia dostęp do globalnej sieci Internet z prędkością uzależnioną od wybranego abonamentu.
4.Firma GreenNet na podany przez Abonenta adres email będzie comiesięcznie wysyłać fakturę w postaci elektronicznej, jak i informować o ważnych zmianach lub wydarzeniach.
5.Firma GreenNet zobowiązuje się do stałej kontroli technicznej wszelkich urządzeń wchodzących w skład lokalnej internetowej sieci komputerowej i będących własnością firmy GreenNet, zapewniając Abonentowi nieprzerwany dostęp do sieci lokalnej i INTERNET.
6.Firma GreenNet zobowiązana jest, przez cały czas trwania Umowy, do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych urządzeń będących własnością firmy GreenNet – o ile nie zostały uszkodzone przez Abonenta.
7.Firma GreenNet nie odpowiada za przerwy w dostępie do lokalnej internetowej sieci komputerowej i międzynarodowej sieci INTERNET wynikłe z powodu działania osób trzecich, działania siły wyższej, braku energii elektrycznej, jak też za przerwy powstałe po stronie dostawcy zapewniającego firmie GreenNet dostęp do sieci INTERNET.
8.W przypadku przerwy w dostępie do sieci komputerowej powstałej z winy firmy GreenNet, trwającej powyżej 8 godzin dziennie, Abonentowi przysługuje (na jego pisemny wniosek) obniżenie należności wnoszonych z tytułu opłaty abonamentowej, w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień, w którym wystąpiła awaria.
9.Firma GreenNet zobowiązana jest do zawiadamiania Abonenta o planowanych, dłuższych niż 8 godzin, przerwach w działaniu sieci, na 24 godziny przed ich wyznaczonym terminem. Firma GreenNet zobowiązuje się do przeglądów konserwacyjnych (w miarę możliwości) w porach najniższego obciążenia sieci. Zawiadomienia o planowanych przerwach w działaniu sieci będą następowały za pomocą : komunikatów sieciowych, poczty elektronicznej, SMS, telefonicznie.Rozdział VI
OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ABONENTA.

1.Abonent zobowiązuje się używać użyczone i sprzedane mu przez firmę GreenNet urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
2.Abonent nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania napraw i modernizacji użyczonych mu przez firmę GreenNet urządzeń, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GreenNet.
3.O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę GreenNet.
4.Zarówno Abonent, jak i firma GreenNet zobowiązani są do ochrony systemu przed wprowadzaniem do niego programów – „wirusów”.
5.Abonent zobowiązuje się nie ingerować w procedury systemu firmy GreenNet oraz zobowiązuje się, że nie będzie podejmował żadnych prób naruszenia systemu zabezpieczeń firmy GreenNet, ani innych podmiotów (osób) podłączonych do lokalnej internetowej sieci komputerowej i międzynarodowej sieci INTERNET.
6.Abonent zobowiązuje się nie obciążać systemu poprzez świadome wysyłanie nadmiernej ilości danych do nieistniejących odbiorców oraz odbiorców, którzy sobie tego nie życzą.
7.Abonent może wykorzystywać łącze abonenckie do celów komercyjnych oraz w dowolny inny sposób pozostający w zgodzie z Regulaminem i obowiązującym prawem.
8.Firma GreenNet zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia komputera Abonenta od lokalnej sieci komputerowej, jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia o nie przestrzeganie przez Abonenta postanowień zawartych w punktach: 4, 5, 6, niniejszego rozdziału.
9.Dla prawidłowego zrealizowania usługi Abonent powinien posiadać komputer osobisty z zainstalowanym systemem Windows 9x, Windows NT 4.0, 2000, XP, Vista, Windows 7 (lub nowszą wersją każdego z tych systemów). Firma GreenNet zapewnia bezpłatne uruchomienie komputera w sieci tylko w przypadku posiadania jednego z ww. systemów operacyjnych. Pod pojęciem uruchomienia komputera w sieci rozumie się doprowadzenie systemu operacyjnego do stanu, w którym będzie mógł komunikować się z siecią lokalną i z siecią INTERNET.
10.Komputer osobisty Abonenta powinien być podłączony do sieci zasilającej w energię elektryczną przez prawidłowo zamontowane gniazdo z bolcem zerującym. Na zlecenie Abonenta pracownicy upoważnieni przez firmę GreenNet do montażu sieci komputerowej mogą dokonać odpłatnej wymiany gniazda na prawidłowe, zgodnie z pkt.5 Rozdz. III Regulaminu.
11.Abonent w trakcie trwania umowy zobowiązany jest dostarczyć aktualny adres email, na który firma GreenNet comiesięcznie będzie wysyłać fakturę w postaci elektronicznej, jak i informować o ważnych zmianach lub wydarzeniach.
12.Abonentowi udostępniona jest strona internetowa www.OGGY.pl, z której powinien korzystać w celu sprawdzenia aktualnych informacji dot. abonamentów, regulaminu, cennika, planowanych zmian etc.
13.Abonentowi udostępnione jest internetowe Biuro Obsługi Klienta pod adresem www.iBOK.oggy.pl, za pomocą którego Abonent ma m.in. możliwość sprawdzić:
- stan rozliczeń abonamentowych
- stan opłat wraz z kwotą, datą księgowania i formą wpłaty
- listę wygenerowanych faktur wraz ze stanem ich rozliczenia i ewentualną zaległością
- możliwość pobrania i wydrukowania swojej faktury w formacie PDFRozdział VII.
ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY.

1.Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Nowy Abonent (pierwsze podłączenie do Sieci OGGY.pl) może wycofać się z umowy w terminie do 90 dni od daty jej podpisania bez podania przyczyny. W takim przypadku Nowemu Abonentowi zostanie naliczona kwota wycofania się z usługi określona w obowiązującym Cenniku. Wszelkie poniesione koszty (abonament, koszty montażu) zostaną zwrócone.
3.Rozwiązanie umowy może nastąpić po upływie terminu określonego w umowie o świadczenie dostępu do Internetu. Wcześniejsze jej zerwanie będzie obciążone karą według obowiązującego Cennika.
4.O zmianach postanowień Umowy firma GreenNet zobowiązana jest zawiadamiać Abonenta mailowo oraz umieszczając odpowiednią informację na stronie firmy GreenNet - www.oggy.pl, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
5.Firma GreenNet jest zobowiązana zawiadomić Abonenta o zmianie wysokości opłaty abonamentowej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
6.Na wysokość opłaty abonamentowej może wpłynąć m.in.: uwzględnienie wskaźnika inflacji za półrocze poprzedzające, zmiana opłat pobieranych przez Operatorów zapewniających firmie GreenNet dostęp do sieci INTERNET, zmiana kosztów stałych, zmiana opłat licencyjnych, zmiana opłat bankowych, zmiana wysokości podatków. Z wyłączeniem podanych warunków opłata abonamentowa pozostanie nie zmieniona przez 12 m-cy.
7.Jeżeli Abonent w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o zmianie Umowy nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie przyjmuje nowych warunków Umowy, fakt ten będzie rozumiany przez firmę GreenNet jako akceptacja nowej wysokości opłaty abonamentowej lub akceptacja zmiany innych postanowień Umowy.
8.Jeżeli Abonent złoży oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Umowa ulega rozwiązaniu w dniu otrzymania takiego oświadczenia przez firmę GreenNet.
9.Obie strony Umowy uprawnione są do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem warunku podanego w pkt.3 Rozdz. VII Regulaminu
10.Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na zasadach określonych w punkcie poprzedzającym powinno być złożone przez stronę na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia następnego miesiąca.
11.Firma GreenNet może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Abonent:
- dopuszcza się zwłoki w dokonaniu zapłaty abonamentowej za min. trzy kolejne okresy płatności
  (zostaną doliczone koszty zerwania umowy zgodne z obowiązującym Cennikiem usługi),
- mimo upomnień rażąco łamie zasady korzystania z sieci komputerowej, stanowi zagrożenie dla innych   użytkowników sieci, istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przy pomocy komputera.
12.Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta od obowiązku uiszczenia zaległych płatności wraz z odsetkami.
13.W dniu rozwiązania Umowy następuje odłączenie przyłącza abonenckiego od lokalnej internetowej sieci komputerowej.
14.Abonent może być ponownie przyłączony do sieci, po uprzednim uregulowaniu zaległości w płatnościach i wniesieniu opłaty za ponowne przyłączenie wg Cennika obowiązującego w chwili ponownego włączenia do sieci.
15.Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem w każdym momencie.
16.Jeżeli umowa zawarta na czas określony po zakończeniu czasu jej trwania nie zostanie przedłużona przez Abonenta na kolejny okres, automatycznie uzyska status umowy na czas nieokreślony i rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem dla takiej umowy.Rozdział VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Firma GreenNet zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
2.Wszelkie zmiany treści Regulaminu wymagają poinformowania Abonentów przez komunikaty sieciowe, drogą mailową oraz umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie firmy GreenNet – www.oggy.pl pod rygorem nieważności.Regulamin w wersji elektronicznej