Regulamin serwisu

obowiązuje od 30.06.2010 r.

1. GreenNet serwis działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.
2. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin .
3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do Serwisu odbywa się w biurze firmy GreenNet Sulechów 103 32-010 Kocmyrzów.
4. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
5. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów.
8.1 - nadanie nr serwisowego,
8.2 - przyjęcie zgłoszenia, wydanie dokumentu Rewers
8.3 - badanie sprzętu, diagnoza usterki ,
8.4 - ustalenie kosztów i przebiegu naprawy,
8.5 - zakończenie naprawy - informacja klienta,
8.6 - wydanie z naprawy.
9. Sprzęt dostarczany do Serwisu musi być kompletny . Na żądanie klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania jest uzależniony od rodzaju sprzętu , ale jego wartość nie przekracza 30,00 zł netto.
11. Koszt badania jest odliczany od kwoty należnej za wykonanie usługi w przypadku wykonania naprawy.
12. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.
13. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do Serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
14. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem .
15. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty .
16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach,nośnikach,itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.
17. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.
18. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz Centrum Serwisowego PHU SKANER , po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.
19. Na wykonane usługi Serwis udziela 30 dniowej gwarancji.